องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | โทร. 043-009857

ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | ที่อยู่ หมู่ 7 ถนนนีระพันธ์ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240 โทรศัพท์ 043-009857 โทรสาร 043-009857

นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหาร

 

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลจระเข้ทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ เพื่อบริหารกิจการตำบลจระเข้ ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ


เจตนารมณ์ในการทำงาน

 

พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการตำบลจระเข้ ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้และคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

 

 

 • ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
 • ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
 • ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
 • ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
 • ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

 


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สาธารณสุขเป็นเลิศ เชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด พิชิตความยากจน มากล้นเทคโนโลยี มีสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ใส่ใจการศึกษา วัฒนธรรม น้อมนำธรรมา ภิบาล”

 

พันธกิจ

 

 • จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน และร่องระบายน้ำ และสิ่งสาธารณูปโภค
 • ส่งเสริมการสาธารณสุข ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 • ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการ

 

 

ประชาชน

 

 • ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
 • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

 • การคมนาคม ติดต่อสื่อสาร มีความสะดวกรวดเร็ว
 • ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความยากจนให้ประชาชนภายในเขตตำบล โดยเน้น ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.และผู้ประสบปัญหาสังคมและความยากจน

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

 • การคมนาคม ติดต่อสื่อสาร มีความสะดวกรวดเร็ว
 • ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความยากจนให้ประชาชนภายในเขตตำบล โดยเน้น ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.และผู้ประสบปัญหาสังคมและความยากจน
 • นักเรียนมีทุนการศึกษา คนชรา คนพิการได้รับการดูแล สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา