องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | โทร. 043-009857

ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | ที่อยู่ หมู่ 7 ถนนนีระพันธ์ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240 โทรศัพท์ 043-009857 โทรสาร 043-009857

ประวัติความเป็นมา


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลจระเข้

ประวัติความเป็นมาของตำบลจระเข้
ประวัติความเป็นมาของตำบลจระเข้ เดิมชื่อว่า “เมืองปัญจา” โดยมี พระเกตุ อุปฮาด เป็นเจ้าเมือง สถานที่ตั้งของเมืองปัญจาเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ เพราะมีแม่น้ำลำธารล้อมรอบ มีหนองน้ำอยู่ 3 แห่ง ดังนี้ 1.ห้วยน้ำจั่น 2.กุดแข้ 3.หนองโพนวิลัย หนองน้ำที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์นี้เป็นเหตุให้คนที่มาจากถิ่นอื่น ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองอุบล คือมาจากบ้านเป้า โดยมาอาศัยอยู่บริเวณหนองโพนวิลัย
มาถึงประมาณปี พ.ศ.2350 นายเหล็ก แสนบุราณ เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และในหนองน้ำก็มีแข้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตำบลบ้านแข้มีอาณาเขตกว้างขวางมาก โดยทิศเหนือมีพื้นที่ครอบคลุมสองตำบล คือ ตำบลบ้านกงและตำบลบ้านผือ ทิศใต้ครอบคลุมตำบลยางคำ ทิศตะวันออกติดเทือกเขาภูกระแต ทิศตะวันตกครอบคลุมตำบลบ้านเม็ง และเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2355นายเหล็ก แสนบุราณก็เลยได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น หลวงประสิทธิ์ ฤทธิไกร ทำหน้าที่ปกครองตำบลบ้านแข้เป็นคนแรกมาจนถึงปี พ.ศ.2380
คนที่ 2 นายหมื่นกรณ์ ไม่ทราบนามสกุล ปกครองตำบลบ้านแข้ เมื่อปี พ.ศ.2380-2400 คนที่ 3 นายคำพุ ไม่ทราบนามสกุล ปกครองตำบลบ้านแข้ เมื่อปี พ.ศ.2400-2435 คนที่ 4 นายคำหมา แสนบุราณ ปกครองตำบลบ้านแข้ เมื่อปี พ.ศ.2435-2460 นั้น ช่วงนั้นได้เปลี่ยนจากตำบลบ้านแข้เป็นตำบลจระเข้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คนที่ 5 นายจันทร์ นิรพันธ์ เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2460-2495 คนที่ 6 นายเคน สมศรี เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2495-2502 คนที่ 7 นายสุบรรณ แสนบุราณ เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2502-2502 อยู่ในตำแหน่งได้เพียง 81 วัน
ก็เสียชีวิต คนที่ 8 นายพูล สูงเนิน เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2502-2515 คนที่ 9 นายวานิชย์ ฤทธิ์มนตรี เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2515-2520 คนที่ 10 นายจินดา คำสุพรม เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2520-2525 คนที่ 11 นายเขียม แพงบุปผา เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2525-2539 คนที่ 12 นายประยูร ผุยมูลตรี เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2539-2552 คนที่ 13 นางรัชนี ลาสมเป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2552 ถึงปัจจุบัน ตำบลจระเข้ได้จัดตั้งมาแล้วประมาณ 257 ปี

 


คำขวัญตำบลจระเข้
จระเข้เมืองสวรรค์ บึงมหัศจรรย์พญานาค
มีมากผ้าฝ้ายดี เมืองน้องพี่ของทุกท่าน
เชื่อมสัมพันธ์ห้วยยางใหญ่ โบสถ์ไทยอันศักดิ์สิทธิ์
แหล่งประดิษฐ์บรมธาตุ งามพิราศภูกระแต


สภาพทั่วไป
ลักษณ์ที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง
ที่ตั้ง
พื้นที่เขตตำบลจระเข้ประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลดอนโมงจำนวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 4,10

ด้านทิศเหนือ
แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ฝั่งทิศเหนือ เริ่มต้นที่หมุดหลักเขตที่ 1 จากไปตามถนน มะลิวัลย์จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกถึงหมุดที่ 9 เป็นระยะทางประมาณ 8.29 กิโลเมตร
ด้านทิศตะวันออก
เริ่มที่หมุดหลักเขตที่ 9 ลากไปตามสันเขาโคกตลาดใหญ่(ภูกระแต) ไปทางทิศใต้ถึงหมุดหลักเขตที่ 15 เป็นระยะทางประมาณ 6.69 กิโลเมตร
ด้านทิศใต้
เริ่มหมุดหลักเขตที่ 15 ลากเส้นตรงถึงหมุดหลักเขตที่ 16 จากหมุดหลักเขตที่ 16 ให้ยึดแนวลำห้วยยางจนถึงหมุดหลักเขตที่ 17 แล้วลากเส้นตรงแนวเฉียง 45 องศา ขึ้นไปทางทิศตะวันตกจนถึงหมุดหลักเขตที่ 21 เป็นระยะทางประมาณ 5.69 กิโลเมตร
ด้านทิศตะวันตก
ทางฝั่งทิศตะวันตก เริ่มมีหมุดหลักเขตที่ 21 ลากเป็นเส้นตรงขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงหมุดหลักเขตที่ 24 ระยะทาง กิโลเมตร แล้วลากเส้นตรงไปทางทิศเหนือตะวันออกถึงหมุดหลักเขตที่ 25 ระยะทาง กิโลเมตรเป็นหมุดหลักเขตแนวลำห้วยน้อย แล้วเริ่มหมุดหลักเขตที่ 25 ลากตามแนวลำห้วยน้อยขึ้นไปทางทิศเหนือจนไปบรรจบกับหมุดหลักเขตที่ 1 เป็นระยะทางประมาณ 6.51 กิโลเมตร
พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ มีพื้นที่ทั้งหมด 35 ตารางกิโลเมตร 21,875 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบใช้ในการเกษตรกรรม คือ การทำนา และปลูกพืชสวน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายมีการระบายน้ำได้ดี นอกจากนั้นเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการค้า โดยได้แบ่งพื้นที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ เป็น 13 ชุมชน
ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 31-34 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
 


 

การคมนาคเข้าสู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยทางถนน ซึ่งสามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอและจังหวัดต่างๆ ดังนี้

จระเข้ – จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 35 กิโลเมตร
จระเข้ – อำเภอหองเรือ ระยะทาง 14 กิโลเมตร
จระเข้ – อำเภอชุมแพ ระยะทาง 46 กิโลเมตร
จระเข้ – อำเภอภูเวียง ระยะทาง 32 กิโลเมตร
จระเข้ –อำเภอบ้านแท่น ระยะทาง 29 กิโลเมตร
จระเข้ –จังหวัดเลย ระยะทาง 170 กิโลเมตร
จระเข้ –จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 121 กิโลเมตร